Stage 1 - Come to the Tour 24
Stage 2 - Come to the Tour 24
Stage 3 - Come to the Tour 24
Stage 4 - Come to the Tour 24
Stage 5 - Come to the Tour 24
Stage 6 - Come to the Tour 24
Stage 7 - Come to the Tour 24
Étape 8 - Venez sur le tour 24
Stage  9 - Venez sur le tour 24
Stage  10 - Venez sur le tour 24
Stage  11 - Venez sur le tour 24
Stage  12 - Venez sur le tour 24
Stage 13 - Come to the Tour 24
Stage 14 - Come to the Tour 24
Stage 15 - Come to the Tour 24
Stage 16 - Come to the Tour 24
Stage  17 - VENEZ SUR LE TOUR 2024
Stage 18 - Come to the Tour 24
Stage 19 - Come to the Tour 24
Stage 20 - Come to the Tour 24
Stage 21 - Come to the Tour 24