Sportieve inzet / reglement

ARTICLE 1. Organisatie

WORLD PORTS CLASSIC wordt georganiseerd door R.W.C. Ahoy, Creative Sponsoring (CS) en Amaury Sport Organisation (A.S.O.), in overeenstemming met de reglementen van de Internationale Wielerunie (Union Cycliste Internationale - UCI) en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De wedstrijd vindt plaats tijdens twee etappes, gereden op zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014.

ARTICLE 2. Soort wedstrijd

De wedstrijd is enkel toegankelijk voor renners van de categorie Mannen Elite (ME) en Mannen U23 (MU). De wedstrijd is een klasse 1-wedstrijd van de Europese continentale kalender en levert punten op conform artikel 2.11.014 van het UCI-reglement:

 • in het algemeen individueel klassement: 80 – 56 – 32 – 24 – 20 – 16 – 12 – 8 – 7 – 6 – 5 – 3 punten voor de eerste twaalf renners van het klassement;
 • voor de etappewinnaars: 16 – 11 – 6 – 5 – 4 – 2 punten voor de eerste zes renners van de etappe;
 • voor de drager van de leiderstrui per etappe: 8 punten.

ARTICLE 3. Deelname

Overeenkomstig artikel 2.1.005 van het UCI-reglement is de wedstrijd toegankelijk voor:

 • ploegen van de 1e, 2e en 3e divisie
 • nationale ploegen

Overeenkomstig artikel 2.2.003 van het UCI-reglement telt elke ploeg minstens vijf en maximum acht renners.

Elke ploeg verklaart alle bepalingen van onderhavig bijzonder reglement te aanvaarden en na te leven, louter door zich te verbinden in het kader van en/of deel te nemen aan de wedstrijd.

ARTICLE 4. Permanence

Op vrijdag 23 mei kunt u terecht in de permanence van 14.30 tot 18.00 uur:
Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 Rotterdam

De gemachtigde ploegverantwoordelijken kunnen de rugnummers afhalen tussen 14.30 en 16.45 uur.

De vergadering van ploegleiders, in het bijzijn van de leden van het College van Commissarissen, vindt plaats om 17.00 uur in de permanence van de organisatie.

ARTICLE 5. Tourradio

De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op frequentie 169,4250 MHz.

ARTICLE 6. Neutrale technische bijstand

De neutrale technische bijstand wordt aangeboden door drie voertuigen van MAVIC.

ARTICLE 7. Tijdslimiet

In het licht van de kenmerken van de etappes werd de tijdslimiet vastgelegd op 12 % van de tijd van de winnaar.

Overeenkomstig artikel 2.6.032 van het UCI-reglement kan het College van Commissarissen de tijdslimiet verlengen, na raadpleging van de organisator.

ARTICLE 8. Bonificaties

Er worden enkel tijdsbonificaties toegekend voor het algemeen individueel klassement tijdens de etappes en tussensprints overeenkomstig artikel 2.6.019 van het UCI-reglement:

 1. bij elke tussensprint: 3’’ – 2’’ – 1’’;
 2. bij de aankomst van beide etappes: 10’’ – 6’’ – 4’’.

ARTICLE 9. Algemeen individueel tijdsklassement

Het algemeen individueel tijdsklassement is de samentelling van de tijden die worden geregistreerd tijdens elke etappe, gecorrigeerd met de bonificaties en straftijden volgens artikel 2.6.014 van het UCI-reglement.

De leider van het algemeen individueel tijdsklassement draagt de blauwe trui.

Plaats 1e etappe 2e etappe Algemeen klassemen
1e € 3 060 € 3 060 € 4 600
2e € 1 548 € 1 548 € 2 325
3e € 760 € 760 € 1 140
4e € 385 € 385 € 578
5e € 314 € 314 € 471
6e € 225 € 225 € 338
7e € 225 € 225 € 338
8e € 152 € 152 € 228
9e € 152 € 152 € 228
10e € 76 € 76 € 114
11e € 76 € 76 € 114
12e € 76 € 76 € 114
13e € 76 € 76 € 114
14e € 76 € 76 € 114
15e € 76 € 76 € 114
16e € 76 € 76 € 114
17e € 76 € 76 € 114
18e € 76 € 76 € 114
19e € 76 € 76 € 114
20e € 76 € 76 € 114
Totaal € 7 657 € 7 657 € 11 500

Totaal prijzen algemeen individueel klassement: € 26 814

ARTICLE 10. Puntenklassement

Het puntenklassement is de samentelling van de punten die worden gewonnen tijdens beide etappes en de tussensprints volgens artikel 2.6.017 van het UCI-reglement.

Bij elke aankomst worden: 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punten toegekend aan de eerste twintig renners.

Bij elke tussensprint: 3 – 2 – 1 punten.

De leider van het puntenklassement draagt de groene trui.

In geval van ex aequo in het definitive algemene puntenklassement, worden volgende criteria toegepast, totdat de schifting plaatsvindt:

 1. aantal etappeoverwinningen
 2. aantal overwinningen in de tussensprints;
 3. definitief algemeen tijdsklassement

De prijzen van het puntenklassement zijn:

voor het definitief algemeen klassement:
1e € 1 500
2e € 1 000
3e € 500
zijnde € 3 000
Totaal prijzen puntenklassement: € 3 000

ARTICLE 11. Jongerenklassement

Het jongerenklassement is bedoeld voor renners die na 1 januari 1989 geboren zijn.

De leider van het jongerenklassement is de eerste jongere van het algemeen individueel klassement. Deze leider draagt een witte trui.

De prijzen van het jongerenklassement zijn:

voor de eindstand na twee etappes:
1e € 1 500
2e € 1 000
3e € 500
zijnde € 3 000
Totaal prijzen jongerenklassement : € 3 000

ARTICLE 12. Ploegenklassement

Overeenkomstig artikel 2.6.016 van het UCI-reglement is het ploegenklassement van de dag de samentelling van de drie beste individuele tijden van elke ploeg. In geval van ex aequo worden voor de schifting de plaatsen van de eerste drie renners van de ploegen tijdens de etappe opgeteld. Als het resultaat opnieuw gelijk is, wordt geschift op basis van de plaats van de beste renner in het etappeklassement.

Het algemeen ploegenklassement is de samentelling van de drie beste individuele tijden van elke ploeg tijdens beide etappes. In geval van ex aequo, worden volgende criteria toegepast totdat de schifting plaatsvindt:

 1. aantal eerste plaatsen in het ploegenklassement van de dag;
 2. aantal tweede plaatsen in het ploegenklassement van de dag; enz.

Blijft de ex aequo bestaan, dan wordt geschift op basis van de plaats van de beste renner in het definitief algemeen klassement.

Zodra een ploeg minder dan drie renners telt, wordt de ploeg geschrapt uit het algemeen ploegenklassement.

De prijs van het ploegenklassement na twee etappes is: € 2 000

ARTICLE 13. Prijzen

Het totaalbedrag van de prijzen van de WORLD PORTS CLASSIC bedraagt:

 • algemeen individueel tijdsklassemen: € 26 814
 • puntenklassement: € 3 000
 • jongerenklassement: € 3 000
 • ploegenklassement: € 2 000

TOTALE PRIJZENPOT: € 34 814

ARTICLE 14. Strijd tegen doping - antidopingcontrole

A.S.O. en alle deelnemende ploegen vinden het absoluut noodzakelijk om de regels en aanbevelingen van de bevoegde instanties inzake de strijd tegen doping nauwgezet na te leven en achten het verplicht een volstrekt onberispelijke attitude aan te nemen in dat opzicht. De deelnemende ploegen verbinden zich ertoe voormelde regels en aanbevelingen toe te passen en zijn volledig verantwoordelijk voor de nauwgezette naleving ervan door hun renners, en meer in het algemeen door al hun werknemers en dienstverleners.

De antidopingcontrole wordt bij de aankomst na elke etappe in de camper van de organisatie uitgevoerd door de daarvoor bevoegde beambten en onder de controle van de UCI.

ARTICLE 15. Protocol

Na elke etappe dienen volgende renners deel te nemen aan de protocolceremonie:

 • de winnaar van de etappe;
 • de leider van het algemeen individueel klassement;
 • de leider van het puntenklassement;
 • de leider van het jongerenklassement.

Volgende renners dienen deel te nemen aan de protocolaire eindceremonie:

 • de winnaar van de etappe;
 • de winnaar van het algemeen individueel klassement;
 • de winnaar van het puntenklassement;
 • de winnaar van het jongerenklassement;
 • de eerste drie van het algemeen individueel klassement.
 • alle renners en de teammanager van het winnende team in het algemeen klassement

ARTICLE 16. Straffen

De straffen worden opgelegd in overeenstemming met het UCI-reglement.

ARTICLE 17. WRAKING - UITSLUITING

17.1. Voor A.S.O. is het van cruciaal belang zijn imago en reputatie, en die van de wedstrijd te handhaven.
A.S.O. behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de deelname te weigeren of de uitsluiting uit te spreken van een ploeg of een van zijn leden, als de toelating ervan schade zou kunnen toebrengen aan het imago en/of de reputatie van A.S.O. en/of de wedstrijd.

17.2. Bovendien kan A.S.O., in overleg met het College van commissarissen, een ploeg of ploeglid in volgende gevallen wraken of uitsluiten:

 • overtreding van de wedstrijdregels, met inbegrip van de regels inzake de interne discipline tijdens de wedstrijd (bijvoorbeeld, regels inzake logies);
 • ernstige overtreding van de Belgische of Nederlandse wet;
 • vandalisme tijdens de wedstrijd of buiten de wedstrijd om;
 • onfatsoenlijke klederdracht of onbetamelijke houding;
 • elke handeling of elk feit dat schade kan toebrengen aan het imago en/of de reputatie van A.S.O. en/of de wedstrijd.

17.3 Het in voormelde artikelen 17.1 en 17.2 bedoelde recht tot wraking of uitsluiting zal volgens volgende voorwaarden worden toegepast:

a) A.S.O. zal de ploeg schriftelijk berichten over zijn beslissing, zij het per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zij het per persoonlijk overhandigde brief met ontvangstbevestiging, zij het per fax of per e-mail.
In deze brief:

 • dient te worden vermeld of de wraking of uitsluiting betrekking heeft op de voltallige ploeg, dan wel op een bepaald, bij naam genoemd lid of bepaalde, bij naam genoemde leden van de ploeg;
 • dient te worden verduidelijkt, als de wraking of uitsluiting betrekking heeft op een bepaald bij naam genoemd lid of bepaalde bij naam genoemde leden van de ploeg, dat de ploeg als werkgever dat lid of deze leden dient te verwijderen uit zijn personeelsbestand voor de wedstrijd, of, bij gebreke daaraan, van rechtswege dient te verzaken aan enige deelname van de voltallige ploeg aan de wedstrijd;
 • moet worden opgegeven op welke redenen de beslissing steunt;
 • dient te worden vermeld dat de ploeg over een termijn van 24 (vierentwintig) uur beschikt vanaf de ontvangst van de brief tot wraking of uitsluiting, om de beslissing te betwisten en de zaak aanhangig te maken bij Hof van Arbitrage voor Sport (Tribunal arbitral du sport - TAS) te Lausanne; dat bij gebreke daaraan, er zal worden aangenomen dat de ploeg de wraking of uitsluiting definitief heeft aanvaard.

b) Als een ploeg bij het TAS beroep aantekent, zal het TAS onverwijld een rechter aanstellen met het oog op een versnelde procedure, bij toepassing van het procedurereglement van het TAS. Nadat elke partij opgeroepen werd om haar middelen uiteen te zetten, zal de rechter gezien de hoogdringendheid op korte termijn oordelen of de voltallige ploeg of een of meerdere leden van de ploeg dient (dienen) te worden gewraakt of uitgesloten.

De taal van de arbitrage is het Frans.

De rechter zal oordelen over het geschil in overeenstemming met de regels van het Franse recht.

Tegen de uitspraak van de rechter kan geen enkel beroep worden aangetekend.

ARTICLE 18. Beeldrecht

Met het oog op een zo breed mogelijke verspreiding en promotie van de World Ports Classic, erkent elke sportploeg en bijgevolg elke renner van deze sportploegen, dat door zijn of hun deelname aan de wedstrijd, de organisator en zijn rechthebbenden of belanghebbenden toestemming hebben om zonder enige bezoldiging de naam, de stem, de afbeelding, de biografie en in het algemeen de sportprestaties in het kader van de World Ports Classic, alsook het merk of de merken van de toeleveranciers en sponsors, onder eender welke vorm, op eender welk bestaand of toekomstig middel, in eender welk formaat, te gebruiken en te reproduceren, ten behoeve van de communicatie jegens het publiek in de gehele wereld, ongeacht het doel, met inbegrip van promotionele en commerciële doeleinden, zonder beperking behoudens de hierna beschreven beperkingen, en dat voor de volledige duurtijd van dat gebruik die momenteel toegestaan wordt door de wettelijke en reglementaire bepalingen, rechterlijke beslissingen en/of arbitrages van eender welk land, alsook de huidige en toekomstige internationale overeenkomsten, met inbegrip van de eventuele verlengingen waarin zou kunnen worden voorzien.

De organisator, als hij een derde toelaat om beelden van de wedstrijd te gebruiken voor reclame of promotie, zal deze derde echter geen toestemming krijgen om de naam, de stem, de afbeelding, de biografie of de sportprestaties van een renner, noch het merk van zijn sponsor of toeleverancier te gebruiken om een rechtstreekse, dan wel onrechtstreekse band tussen de renner, het merk van zijn sponsor of toeleverancier en het product, de dienst, het merk of de handelsnaam van voormelde derde te laten uitschijnen, zonder uitdrukkelijke toelating van de betrokken renner, sponsor of toeleverancier.

Zo ook zal de organisator de individuele afbeelding van een renner niet uitbaten voor de afzet van afgeleide producten of merchandising, en zal hij deze uitbating niet toelaten, behoudens voor boeken, fotoboeken, strips, ongeacht de uitgiftevorm, videocassettes, cd-roms, dvd’s of in het algemeen alle beeldbanden of beeldplaten, ongeacht het middel en het formaat, en waarvan het onderwerp volledig of gedeeltelijk betrekking heeft op de World Ports Classic, voor posters, affiches, routeboekjes, handtekeningboekjes, kaarten en officiële programma’s van World Ports Classic.

ARTICLE 19.

Onderhavig reglement werd oorspronkelijk opgesteld in de Franse taal, waarvan de bewoordingen doorslaggevend zullen zijn bij interpretatieproblemen van de bewoordingen in een andere taal.

ARTICLE 20. Milieu

ASO implementeert verzamelgebieden voor nuttige toepassing van afvalstoffen. Renners kunnen hun afval, blikjes en andere objecten in deze speciaal ontwikkelde gebieden gooien. Renners en volgers moeten onder alle omstandigheden verantwoordelijk gedrag ten opzichte van het milieu overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht nemen.

Truidragers na de etappe 2

Klassementen na de etappe 2

Overheden

Abonneren

Ontvang exclusief nieuws over World Ports Classic

Partners van World Ports Classic